การประชุมวิชาการในประเทศ

20-23 กันยายน 2560 International Trade Fair for the Plastics and Rubber Industries กรุงเทพฯ
16-17 พฤศจิกายน 2560 The Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2017 จ.สุราษฎร์ธานี
14-16 มีนาคม 2561 Global Rubber Latex & Tyre Expo 2018 กรุงเทพฯ
4-5 พฤษภาคม 2561 5 th International Conference on Plastic, Rubber and Composites (ICPRC 2018) จ.ภูเก็ต