ชื่อ-นามสกุล
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์
e-mail
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
0 2218 5541
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94003
0 7331 2213
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถงพุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
0 2441 9816-20
ต่อ 1162

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12121

0 2564 3002
ต่อ 3125, 3040
สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
91 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140
0 2470 8693-9
ต่อ 316
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90112
0 7428 7309
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170
0 2889 3116
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมยาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000    
 
0 7735 5453
jutharat.i@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000


0 773 5040

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0 2564 6500
ต่อ 4453,4483
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์
จ.พิษณุโลก 65000
0 5526 1000-4
ต่อ 3445
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
อาคารวิทยาศาสตร์ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
0 2441 9816-20
ต่อ 1142
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
0 4320 2222-41
ต่อ 2243
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
0 5387 5540-1
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิและ อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000
0 7331 3930-50
ต่อ 1862
สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
91 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140
0 2470 8645

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170

0 2441 9380-1
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000
0 7331 2213
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

0 5387 5871
ต่อ 5540
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000
0 7331
3928-45
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ถ.พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
0 2913 2500
ต่อ 8234
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000
0 7331 3930-50
ต่อ 1862
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0 2218
7518

สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0 2940 5712
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระราม 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0 2201 5170
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
0 2201 5154
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
0 2441 9816-20
ต่อ 1159
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
91 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140
0 2470 8852
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000

0 7333 1303
ศูนย์เทคโลโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  0 2441 9816
ต่อ 1115
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
0 2739 2416-9
ต่อ 166