ปี 2537
ปี 2538
ปี 2539
ปี 2540
ปี 2541
ปี 2542
ปี 2543
ปี 2544
ปี 2545
ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560