รายละเอียด
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (ทันตกรรมจัดฟัน)
ปีที่จบการศึกษา 2541
ชื่อนิสิต ปกาญจน์ กาญจนะ
ชื่อวิทยานิพนธ์ การเปรียบเทียบลักษณะของแรงดึงและแรงที่สูญหายของยางโพลีไอโซพลีนชนิดวงที่ใช้ในทาง ทันตกรรมจัดฟัน
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา Asso.Prof.Keith Godfrey / ผศ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ / รศ.ดร.มาลี บูรณรักษ์
บทคัดย่อ -
คำสำคัญ -
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ -
ISBN 974-675-287-1

กลับ